Warunki korzystania

Regulamin określa zasady korzystania z Platformy, Aplikacji, Strony Internetowej, jak również prawa i obowiązki stron związane z wykonaniem Usług przez BATMAID. Użytkownik akceptuje Regulamin, podczas rejestracji Konta, jak również przy zawieraniu Zamówień, a następnie jest zobowiązany do jego przestrzegania podczas korzystania z Platformy i wykonywania Usług. Treść umów – zawieranych przy użyciu Platformy – będzie dostępna w każdym czasie na Koncie. Obowiązująca treść Regulaminu jest dostępna w każdym czasie na Platformie. Wyrazy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Tytule 1 poniżej.

 1. Definicje

Pod użytymi w Regulaminie pojęciami należy rozumieć:

 • „Wykonawca” – oznacza osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która:

(i) współpracuje z BATMAID lub,

(ii) jest zainteresowana nawiązaniem współpracy z BATMAID,

 • „Aplikacja” – oznacza oprogramowanie dostępne na mobilne urządzenia końcowe, w szczególności smartfony, komputery oraz tablety PC. Za pośrednictwem Aplikacji Użytkownik może skorzystać z Platformy. Do skorzystania z Aplikacji niezbędny jest Internet. Użytkownik musi we własnym zakresie zadbać o zapewnienie dostępu do Internetu oraz wybrać urządzenie końcowe, które spełnia wymogi techniczne dla korzystania z Aplikacji, a także – na własny koszt – aktualizować oprogramowanie niezbędne do korzystania z tego urządzenia,
 • „BATMAID” – oznacza spółkę Batmaid PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Senatorskiej 2, 00-075 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 908272, NIP 5252867770, REGON 389292981, o kapitale zakładowym 5.000 złotych, posługującą się kontaktowym adresem mailowym klienci@batmaid.pl,
 • „Klient” – oznacza każdą osobę fizyczną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz osobę prawną, która zarejestrowała na Platformie Konto w celu zawarcia umowy o świadczenie Usług,
 • „Konto” – oznacza funkcjonalność Platformy dostępną dla Użytkownika po uprzednim zarejestrowaniu się na niej, co wymaga podania prawdziwych i dokładnych informacji, wybranie hasła dostępu oraz akceptacji Regulaminu. Za pośrednictwem Konta Użytkownik może korzystać z funkcji Platformy takich jak składanie Zamówień (w przypadku Klientów), czy zawieranie umów o wykonanie Usługi (w przypadku Wykonawców),
 • „Platforma” – oznacza portal internetowy prowadzony przez BATMAID, dostępny z poziomu Aplikacji oraz Strony Internetowej, który na zasadach określonych w Regulaminie umożliwia Użytkownikom podejmowanie czynności związanych z Usługami, w szczególności: zapoznanie się z ofertą BATMAID, złożenie Zamówienia, ocenę sposobu wykonania Usługi, dokonanie płatności za Usługę, wystawienie i otrzymanie rachunku za Usługę,
 • „Regulamin” – oznacza niniejszy Regulamin,
 • „Usługa” – oznacza usługę sprzątania. Usługa może być tzw.:

(i) usługą standardową (dalej jako „Usługa Standardowa”) polegającą na sprzątaniu mieszkań lub domów prywatnych,

(ii) usługą polegającą na generalnym sprzątaniu mieszkań lub domów prywatnych (dalej jako „Generalne Sprzątanie”), bądź też

(iii) usługą polegającą na sprzątaniu innych obszarów takich jak np. powierzchnie biurowe, hale itp. (dalej jako „Sprzątanie Powierzchni Biurowych”).

Zakres czynności objętych Usługą Standardową obejmuje zawsze:

 • odniesieniu do sypialni, salonów, czy innych powierzchni wspólnych w mieszkaniu/domu:

i. odkurzanie i mycie podłóg,

ii. usuwanie kurzu i brudu z wszystkich widocznych powierzchni,

iii. mycie luster i szklanych sprzętów,

iv. opróżnianie koszy do wskazanych zbiorczych pojemników;

 • odniesieniu do łazienek i toalet:

i. odkurzanie i mycie podłóg,

ii. usuwanie kurzu i brudu z wszystkich widocznych powierzchni,

iii. mycie luster i szklanych sprzętów,

iv. opróżnianie koszy do wskazanych zbiorczych pojemników,

v. mycie oraz dezynfekcja umywalek, brodzików, armatury i urządzeń sanitarnych;

 • odniesieniu do kuchni:

i. odkurzanie i mycie podłóg,

ii. umycie zlewu, kranu, jak również wyczyszczenie wszystkich widocznych powierzchni,

iii. załadowanie zmywarki bądź umycie naczyń,

iv. umycie od zewnątrz kuchenki, pieca oraz lodówki,

v. opróżnianie koszy do wskazanych zbiorczych pojemników.

Zakres czynności objętych Usługą Standardową może zostać poszerzony – na zasadach opisanych w Regulaminie – o dodatkowe czynności (tzw. Extras’y do Usługi Standardowej).

Każda dodatkowa czynność wydłuża niezbędny czas do wykonania Usługi Standardowej o okres od 30 minut do 1 godziny.

Dodatkowe czynności mogą polegać na:

a. myciu okien (od wewnątrz),

b. prasowaniu,

c. włożeniu rzeczy do pralki i/lub suszarki,

d. umyciu piekarnika (od wewnątrz),

e. wysprzątaniu szafek,

f. wymyciu lodówki (od wewnątrz).

Usługa może polegać również tzw. Generalnym Sprzątaniu. Opcja Generalne Sprzątanie obejmuje zawsze: - w odniesieniu do sypialni, salonów, czy innych powierzchni wspólnych w mieszkaniu/domu:

i. odkurzanie i mycie podłóg,

ii. usuwanie kurzu i brudu z wszystkich widocznych powierzchni,

iii. mycie luster i szklanych sprzętów,

iv. opróżnianie koszy do wskazanych zbiorczych pojemników;

 • w odniesieniu do łazienek i toalet:

i. odkurzanie i mycie podłóg,

ii. usuwanie kurzu i brudu z wszystkich widocznych powierzchni,

iii. mycie luster i szklanych sprzętów,

iv. opróżnianie koszy do wskazanych zbiorczych pojemników,

v. mycie oraz dezynfekcja umywalek, brodzików, armatury i urządzeń sanitarnych;

 • w odniesieniu do kuchni:

i. odkurzanie i mycie podłóg,

ii. umycie zlewu, kranu, jak również wyczyszczenie wszystkich widocznych powierzchni,

iii. załadowanie zmywarki bądź umycie naczyń,

iv. umycie od zewnątrz kuchenki, pieca oraz lodówki,

v. opróżnianie koszy do wskazanych zbiorczych pojemników.

Zakres czynności objętych Generalnym Sprzątaniem może zostać poszerzony – na zasadach opisanych w Regulaminie – o dodatkowe czynności (tzw. Extras’y do Generalnego Sprzątania).

Każda dodatkowa czynność wydłuża niezbędny czas do wykonania Generalnego Sprzątania o okres od 30 minut do 1 godziny.

Dodatkowe czynności mogą polegać na:

a) umyciu lodówki (od wewnątrz),

b) umyciu piekarnika (od wewnątrz),

c) umyciu klamek oraz framug,

d) umyciu listew przypodłogowych,

e) umyciu okien (od wewnątrz),

f) wysprzątaniu szafek,

g) umyciu rolet okiennych,

h) umyciu balkonu.

W przypadku zainteresowania Klienta nawiązaniem współpracy z BATMAID w zakresie Sprzątania Powierzchni Biurowych Klient powinien skontaktować się z BATMAID w celu uzyskania zindywidualizowanej oferty.

 • „Użytkownik” – oznacza wszystkie podmioty korzystające z Platformy, w szczególności Klientów oraz Wykonawców,
 • „Strona Internetowa” – oznacza stronę internetową https://www.batmaid.pl/ i wszystkie jej subdomeny. Za pośrednictwem Strony Internetowej Użytkownik może skorzystać z Platformy. Do skorzystania ze Strony Internetowej niezbędny jest Internet. Użytkownik musi we własnym zakresie zadbać o zapewnienie dostępu do Internetu oraz wybrać urządzenie końcowe, które spełnia wymogi techniczne dla korzystania ze Strony Internetowej, a także – na własny koszt – aktualizować oprogramowanie niezbędne do korzystania z tego urządzenia,
 • „Zamówienie” – oznacza umowę o świadczenie Usług zawartą pomiędzy Klientem a BATMAID, która poddana jest Regulaminowi w wersji obowiązującej w chwili składania danego Zamówienia.
 1. Zasady korzystania z Platformy

Z zastrzeżeniem Usług obejmujących Sprzątanie Powierzchni Biurowych, Platforma zawiera oferty o świadczenie Usług przez BATMAID. Usługi są wykonywane przez BATMAID, przy pomocy współpracujących z BATMAID Wykonawców.

Zapoznanie się z ofertą BATMAID na świadczenie Usługi, tzn. powzięcie wiedzy nt.:

(i) terminu, w ciągu którego Usługa może zostać wykonana,

(ii) wynagrodzenia przysługującego BATMAID z tytułu wykonania Usługi obliczonego z uwzględnieniem parametrów określonych przez Klienta w punktach

(iii) czasu, w ciągu którego Usługa zostanie wykonania,

(iv) rodzaju Usługi (Usługa Standardowa, Generalne Sprzątanie, czy Sprzątanie Powierzchni Biurowych),

(v) zakresu czynności wchodzących w skład Usługi Standardowej, czy też Generalnego Sprzątania,

(vi) zasad poszerzenia Usługi Standardowej/Generalnego Sprzątania o Extras’y oraz czynności nimi objętymi),

(vii) częstotliwości wykonywania Usługi (jednorazowo, bądź też cyklicznie w określonych odstępach czasowych), nie wymaga rejestracji ani logowania na Platformę.

Dane Użytkowników udostępnione BATMAID w celu korzystania z funkcjonalności Platformy pozostają dostępne dla BATMAID, Wykonawców współpracujących z BATMAID (w zakresie imienia, adresu oraz numeru telefonu Klienta, na rzecz którego Wykonawca w imieniu BATMAID będzie wykonywał Usługę) oraz Klientów (w zakresie imienia, nazwiska oraz numeru telefonu Wykonawcy, przy pomocy którego BATMAID będzie wykonywał Usługę na rzecz Klienta).

Zasady przetwarzania oraz przechowywania danych udostępnionych BATMAID określa Polityka prywatności (dostępna pod linkiem: https://batmaid.pl/pl/privacy-policy/).

Z tytułu każdej płatności na rzecz BATMAID, Klient – za pośrednictwem Platformy – będzie otrzymywał fakturę/rachunek – faktura/rachunek zostanie umieszczona na Koncie, z którego Klient w okresie 10 lat będzie mógł ją pobrać. Klient rejestrując Konto wyraża równocześnie zgodę na otrzymywanie faktur/rachunków bez podpisu odbiorcy, dostarczanych drogą elektroniczną na Konto.

Korzystanie przez Użytkowników z Platformy w zakresie obejmującym rejestrację, czy posiadanie Konta jest wolne od opłat.

2.1. Dla Klienta

W przypadku, w którym Klient chciałby złożyć Zamówienie ustala się następujący schemat:

 1. Klient wchodzi na Platformę – przy pomocy Aplikacji, bądź Strony Internetowej – i wybiera rodzaj Usługi (Usługa Standardowa/Generalne Sprzątanie/Sprzątanie Powierzchni Biurowych), - w przypadku wyboru Usługi Standardowej Klient dookreśla:

i. kod pocztowy miejscowości, w której położone jest mieszkanie lub dom prywatny, w odniesieniu do którego ma zostać wykonana Usługa,

ii. czas niezbędny do wykonania Usługi, przy czym Platforma domyślnie przyjmuje, że Usługa będzie wykonana w ciągu 3 godzin. Trzy godziny to czas, w ciągu którego – na zasadach określonych w Regulaminie – możliwe jest wykonanie Usługi w mieszkaniu lub domu prywatnym obejmującym 2 pokoje i jedną łazienką. W przypadku mieszkań lub domów prywatnych składających się z większej ilości pokoi lub łazienek, BATMAID rekomenduje użycie funkcjonalności „Przelicz czas” umożliwiającej samodzielne wskazanie liczby pokoi oraz łazienek, w odniesieniu do których mają zostać wykonane Usługi. Stosownie do wskazanej przez Klienta liczby pokoi oraz łazienek, Platforma przeliczy czas, w ciągu którego Usługa zostanie wykonana,

iii. czy Usługa ma zostać poszerzone o Extras’y, ewentualnie jakie,

iv. częstotliwość z jaką ma być wykonywana Usługa,

v. informacje, czy w mieszkaniu lub domu prywatnym, w odniesieniu do którego ma zostać wykonana Usługa znajdują się zwierzęta,

vi. datę oraz godzinę, w którym Usługa ma zostać wykonana oraz czy Usługa ma być wykonywana cyklicznie, ewentualnie w jakich odstępach czasowych,

vii. składa oświadczenie, zgodnie z którym w mieszkaniu lub domu prywatnym, w odniesieniu do którego ma zostać wykonana Usługa znajdują się niezbędne środki czystości oraz akcesoria do sprzątania, - w przypadku wyboru Generalnego Sprzątania Klient dookreśla:

i. kod pocztowy miejscowości, w której położone jest mieszkanie lub dom prywatny, w odniesieniu do którego ma zostać wykonana Usługa,

ii. powierzchnie mieszkania lub domu prywatnego, w którym ma zostać wykonana Usługa – w oparciu o przekazane przez Klienta informacje Platforma dokona automatycznego przeliczenia czasu niezbędnego do wykonania Usługi,

iii. czy Usługa ma zostać poszerzona o Extras’y, ewentualnie jakie,

iv. datę, w której Usługa ma zostać wykonana,

v. dodatkowo Klient składa oświadczenie, zgodnie z którym w mieszkaniu lub domu prywatnym, w odniesieniu do którego ma zostać wykonana Usługi znajdują się niezbędne środki czystości oraz akcesoria do sprzątania,

 • w przypadku wyboru Sprzątania Powierzchni Biurowych Klient składa zapytanie o ofertę BATMAID na wykonanie Usługi. W ramach zapytania Klient przekazuje BATMAID informacje w zakresie rodzaju powierzchni, wielkości powierzchni, oczekiwanej częstotliwości wykonywania Usług, czasu, w ciągu którego Usługa powinna być wykonana, jak również przekazuje swoje dane kontaktowe (nazwisko, firma, adres mailowy i numer telefonu);
 1. w przypadku dokonania przez Klienta wyboru Usługa Standardowa lub Generalne Sprzątanie przechodzi do zakładki, na której wpisywane są jego dane (adres e-mail, imię i nazwisko, adres (ulica i numer mieszkania/domu), piętro, kod pocztowy, miasto, numer telefonu). Prawidłowe uzupełnienie danych jest równoznaczne z założeniem Konta. W przypadku, w którym Klient ma już założone Konto, Klient powinien skorzystać z linku „Zaloguj się jako Powracający Klient”

– wówczas po uzupełnieniu loginu oraz hasła Platforma automatycznie uzupełni dane Klienta, które widnieją na jego Koncie;

 1. po wykonaniu czynności z punktu drugiego na Platformie pojawi się podsumowanie, które będzie obejmowało informacje na temat: rodzaju wybranej Usługi, ilości pomieszczeń, czasu, w ciągu którego Usługa zostanie wykonana, czy Usługa ma charakter jednorazowy, czy też cykliczny, terminu, w którym Usługa zostanie wykonana, wysokości wynagrodzenia przysługującego BATMAID za wykonanie Usługi;
 1. po wykonaniu czynności z punktu drugiego powyżej Klient:

a) dookreśla, w jaki sposób Wykonawcy uzyskają dostęp do domu lub mieszkania prywatnego,

b) dookreśla swoje oczekiwania co do sposobu wykonania Usługi,

c) wpisuje dane swojego kodu promocyjnego (o ile taki posiada),

d) potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i wyrażenie na niego zgody (Klient przez złożeniem każdego Zamówienia zobowiązany jest zapoznać się z aktualną wersją Regulaminu i zaakceptować ten Regulamin; dane Zamówienie poddane jest Regulaminowi obowiązującemu w chwili składania danego Zamówienia),

e) przechodzi do płatności, przy czym płatność jest dokonywana za pomocą karty płatniczej / kredytowej (przy czym Platforma akceptuje tylko karty płatnicze/kredytowe VISA/Mastercard/American Express) przelewem bankowym, paypal. Płatność przy pomocy karty płatniczej lub karty kredytowej realizowana jest w następujący sposób:

i. 24 godziny przed terminem rozpoczęcia wykonywania Usługi następuje preautoryzacja karty na kwotę wynagrodzenia przysługującego BATMAID i wskazanego na Platformie (znanego Klientowi w chwili składania Zamówienia). W razie Zamówień na Usługę, która ma być wykonywana cyklicznie, preautoryzacja następuje każdorazowo przed kolejnymi terminami rozpoczęcia wykonywania Usługi na kwotę wynagrodzenia przysługującego BATMAID za Usługę mającą być wykonaną w najbliższym terminie, którego wysokość znana jest Klientowi w chwili składania Zamówienia),

ii. w ciągu 48 godzin po wykonaniu Usługi (lub ostatniej Usługi w przypadku Usług cyklicznych) cała kwota wynagrodzenia przysługującego BATMAID za daną Usługę jest pobierana.

iii przy rezerwacji cyklicznej i rezygnacji ze sprzątania po pierwszym zleceniu opłata będzie pobrana zgodnie z wysokością opłaty jak przy sprzątaniu jednorazowym.

Dokonanie przez Klienta wyboru płatności przy pomocy karty płatniczej lub karty kredytowej jest równoznaczne z akceptacją przez niego regulaminu dostawców zewnętrznych takich usług, dostępnych na stronie dostawców.

Płatność przelewem bankowym realizowana jest w następujący sposób:

i. po wyborze płatności przelewem klient otrzymuje wiadomośc email z wstępną rezerwacją, mającą status oczekującej na opłacenie.

ii.aby dokonać ostatecznego potwierdzenia sprzątania, Batmaid musi zaksięgować wpłatę na min.48 godzin przed datą planowanej usługi. Płatność odbywa się na konto bankowe Batmaid PL SP. Z O.O. 10114010100000238825001001 BREXPLPWXXX, w tytule przelewy należy podać email użyty do złożenia rezerwacji.

Iii. Wstępna rezerwacja ważna jest przez 48 godzin. W przypadku braku rejestracji wpłaty zostanie ona automatycznie anulowana.

W przypadku płatności za pomocą PayPal opłata jest pobierana automatycznie

W przypadku wyboru przez Klienta Usługi w opcji Usługi Standardowe lub Sprzątanie Generalne Zamówienie zostaje zawarte z chwilą wykonania przez Klienta czynności określonych w punktach 1, 2, 3 oraz 4 ppkt a – d (włącznie).

Klient przyjmuje jednak do wiadomości, że BATMAID przystąpi do wykonania Usługi, o ile zostanie dokonana preautoryzacja karty na kwotę wynagrodzenia przysługującego BATMAID i wskazanego na Platformie.

Bezpośrednio do złożeniu przez Klienta Zamówienia, Klient otrzymuje drogą elektroniczną na Konto oraz adres e-mail wskazany na Koncie potwierdzenie zawarcia Zamówienia wraz z Regulaminem.

W przypadku wyboru przez Klienta opcji Sprzątanie Powierzchni Biurowych, Klient otrzyma od BATMAID ofertę na świadczenie Usług. Zamówienie zostaje zawarte z chwilą osiągnięcia przez Klienta oraz BATMAID porozumienia co do zasad wykonania Usługi.

BATMAID zastrzega, że:

 1. zawarcie Zamówienia na Usługę Standardową, bądź Sprzątanie Generalne bez założenia Konta jest niemożliwe,
 1. Konta mogą zakładać wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych,
 1. Klient nie może zamawiać Usługi na rzecz osoby trzeciej,
 1. sprzeciw Klienta wobec przetwarzania jego danych w zakresie niezbędnym do wykonania Usług (lub zgłoszenie innego żądania uniemożliwiającego przetwarzanie danych w celu wykonania Usługi zgodnie z Zamówieniem) uniemożliwi zawarcie/realizację Zamówienia,
 1. brak zgody Klienta na akceptację postanowień objętych Regulaminem uniemożliwi zawarcie/realizację Zamówienia,
 1. Klient – korzystając z Platformy – zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane, jak również aktualizować je w razie ich zmiany. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie zaniechania, których dopuści się w tym zakresie,
 1. login i hasło mają charakter poufny,
 1. Klienci będący jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jak również Klienci będący osobami prawnymi są zobowiązani – przy założeniu Konta – wskazać dane umożliwiające BATMAID wystawienie faktury.

2.2. Dla Wykonawcy

Wykonawca zainteresowany nawiązaniem współpracy z BATMAID powinien przy pomocy zakładki „Przyłącz się do zespołu BATMAID” złożyć formularz aplikacyjny.

W formularzu aplikacyjnym Wykonawca podaje następujące dane: tytuł (Pani, Pan), nazwisko rodowe, imię, adres e-mail, datę urodzenia, numer telefonu, adres zamieszkania (miejscowość), obywatelstwo, tytuł legalizujący pobyt Wykonawcy na terytorium Polski oraz okres jego ważności (w przypadku cudzoziemców niebędących obywatelami państw EOG), wymiar jego dyspozycyjności (jak często i w jakim wymiarze godzinowym na przestrzeni tygodnia oraz miesiąca kalendarzowego może świadczyć Usługę), doświadczenie oraz środek transportu, który Wykonawca zamierza wykorzystywać do świadczenia Usługi.

Ponadto, Wykonawca składa BATMAID oświadczenie, zgodnie z którym:

 1. jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, oraz 2) wyraża zgodę na postanowienia objęte Regulaminem. Odmowa wskazania którejkolwiek z danych wskazanych powyżej, jak również odmowa złożenia, czy też cofnięcie któregokolwiek z oświadczeń wskazanych w punktach 1) i
 1. powyżej skutkuje niemożnością złożenia formularza aplikacyjnego oraz założenia Konta. Prawidłowe uzupełnienie formularza aplikacyjnego jest równoznaczne z założeniem Konta.

Dodatkowo, po prawidłowym uzupełnieniu formularza aplikacyjnego Wykonawca otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie przez BATMAID przedmiotowego formularza. Potwierdzenie otrzymania formularza aplikacyjnego nie oznacza, że pomiędzy Wykonawcą a BATMAID została nawiązana współpraca. Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Wykonawcę woli nawiązania współpracy z BATMAID. BATMAID po zapoznaniu się z informacjami przekazanymi przez Wykonawcę zastrzega sobie możliwość skontaktowania się z wybranymi przez siebie Wykonawcami.

W przypadku nawiązania przez BATMAID oraz Wykonawcę współpracy, BATMAID udostępni Wykonawcy dostęp do Platformy w zakresie umożliwiającym korzystanie z jej funkcjonalności na zasadach określonych w punkcie 6.3 poniżej.

2.3. Korzystanie z Platformy

Użytkownik może pobierać, wyświetlać lub drukować zawartość Platformy wyłącznie w celu wykonania Usługi lub do osobistego użytku, zachowując i odtwarzając wszelkie informacje o prawach autorskich lub innych prawach własności zawartych w informacjach lub innych materiałach pobranych przez Użytkownika. Jakiekolwiek inne wykorzystanie, w całości lub w części i w jakikolwiek sposób, w tym reprodukcja, modyfikacja, dystrybucja, transmisja lub nadawanie zawartości strony jest surowo zabronione, chyba że za uprzednią pisemną zgodą BATMAID.

BATMAID nie gwarantuje w żaden sposób, ani nie deklaruje, że korzystanie przez Użytkownika z Platformy nie naruszy praw osób trzecich.

 1. Prawa autorskie i własność intelektualna

Zawartość Platformy, w tym m.in. teksty, znaki towarowe, logotypy, schematy, zdjęcia, filmy, pliki audio, muzyka, układ, projekty, know-how, technologie, produkty i procesy, należą do BATMAID lub spółek należących do grupy BATMAID lub też są wykorzystywane za zgodą ich właścicieli, w związku z czym są chronione prawem autorskim, znakami towarowymi, patentami oraz wszelkimi innymi prawami własności intelektualnej lub przemysłowej, które istnieją na mocy obowiązującego prawa (wszelkie prawa zastrzeżone).

O ile Regulamin nie stanowi inaczej, żadna z treści umieszczonych na Platformie nie może być interpretowana jako udzielenie Użytkownikowi jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z treści zamieszczonych na Platformie.

 1. Ewolucja Usług i zmiana Regulaminu

BATMAID rozwija cechy i funkcjonalności Platformy w celu poprawy jej działania i jakości.

BATMAID może w każdym czasie jednostronnie zmienić Regulamin ze skutkiem dla Zamówień zawieranych po dokonaniu takiej zmiany. Skuteczność zmian Regulaminu dla Zamówień już zawartych, a jeszcze niewykonanych, opisana jest w dalszych akapitach.

Składając każde Zamówienie Klient zapoznaje się z aktualnym Regulaminem i akceptuje jego treść.

W przypadku Zamówień na pojedynczą Usługę sprzątania Klienta obowiązuje Regulamin akceptowany w chwili zawierania Zamówienia i Zamówienie poddane jest temu Regulaminowi, a zmiana zasad realizacji Zamówienia wymaga w tym zakresie porozumienia BATMAID i Klienta dokonanego co najmniej w formie elektronicznej.

W przypadku Zamówień na Usługę wykonywaną cyklicznie Klienta obowiązuje Regulamin akceptowany w chwili składania Zamówienia i Zamówienie poddane jest temu Regulaminowi. BATMAID uprawnione jest do jednostronnej zmiany Regulaminu, która skuteczna będzie dla zawartego już Zamówienia, w następujących przypadkach:

 1. wprowadzenia zmian w prawie skutkujących koniecznością zmiany Regulaminu,
 1. podwyższenia kosztów realizacji Usługi (wynikającego ze zmian rynkowych niezależnych od BATMAID), rodzącego konieczność zmiany wynagrodzenia BATMAID,
 1. konieczności wprowadzenia zmian w zakresie technicznych aspektów Platformy,
 1. wystąpienia innych ważnych powodów niemożliwych do przewidzenia w momencie przyjmowania Zamówienia, które uniemożliwiałyby, istotnie utrudniałyby lub czyniły ekonomicznie nieuzasadnionym, dalsze realizowanie Zamówienia według dotychczas obowiązującego Regulaminu.

O wszelkich zmianach Regulaminu BATMAID poinformuje Użytkownika drogą mailową przesyłając mu nową wersję Regulaminu. Klient, który zawarł Zamówienie na Usługę wykonywaną cyklicznie i został poinformowany o zmianie Regulaminu, o której mowa w niniejszym akapicie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie, jest uprawniony do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Zamówienia. Do czasu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Zamówienia lub do upływu 30-dniowego terminu, Zamówienie jest realizowane według dotychczasowego Regulaminu. W przypadku niedokonania przez Klienta wypowiedzenia Zamówienia, po upływie 30-dniowego terminu od przesłania zawiadomienia o zmianie Regulaminu, Zamówienie zostaje poddane nowemu Regulaminowi. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o wypowiedzeniu Zamówienia, Zamówienie wygasa z chwilą doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu BATMAID. Klient zobowiązany jest do uregulowania wynagrodzenia za Usługi wykonane do dnia wygaśnięcia Zamówienia.

 1. Dostęp do Konta, jego użytkowanie i bezpieczeństwo

Każdy Użytkownik rozumie i akceptuje, że jest odpowiedzialny za dostęp i korzystanie ze swojego Konta. Poza przypadkami awarii technicznych leżących po stronie BATMAID lub siły wyższej każdy Użytkownik odpowiada za poufność swoich danych połączeniowych i zobowiązuje się do wdrożenia wszelkich środków zapewniających bezpieczeństwo swojego loginu i hasła (w szczególności poprzez wybór bezpiecznego hasła itp.).

Jeżeli Użytkownik ma powody przypuszczać, że jego dane do logowania (w szczególności login lub hasło) zostały w jakikolwiek sposób utracone, skradzione, przywłaszczone lub istnieje ryzyko ich nieuprawnionego użycia, wówczas Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie BATMAID drogą mailową na adres klienci@batmaid.pl.

W takiej sytuacji Użytkownik upoważnia BATMAID do podjęcia wszelkich stosownych działań mających na celu uniemożliwienie dalszego dostępu do Konta.

BATMAID może uniemożliwić Użytkownikowi dalszy dostęp do Konta, w przypadku, w którym istnieje uzasadniona wątpliwość co do autentyczności udostępnionych przez niego danych. Postanowienie objęte zdaniem poprzednim stosuje się wprost także w przypadku, w którym Użytkownik za pośrednictwem Platformy lub w toku wykonywania Usługi dopuścił się zachowań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, bądź też Regulaminem. 6. Wykonywanie Usługi BATMAID wykonuje Usługę, przy dochowaniu należytej staranności, na rzecz Klientów przy pomocy współpracujących z nim Wykonawców.

Usługa jest wykonywana pod adresem, w dniu i w godzinach określonych w Zamówieniu.

Jeżeli Klient zawierając Zamówienie określi datę rozpoczęcia wykonywania Usługi na dzień przypadający przed upływem 14 (czternastu) od dnia zawarcia Zamówienia, wówczas BATMAID będzie mógł przystąpić do wykonania Usług objętych Zamówieniem wyłącznie jeśli Klient – wraz ze zawarciem Zamówienia – złoży oświadczenie o następującej treści: „Zostałem poinformowany o prawie odstąpienia od Zamówienia w terminie 14 dni. Zawierając niniejsze Zamówienie żądam wykonania Usługi objętej tym Zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od przedmiotowego Zamówienia i rozumiem, że wykonanie Zamówienia spowoduje utratę prawa do odstąpienia od niego”. Klient przyjmuje do wiadomości, że złożenie takiego żądania i wykonanie przez BATMAID Usługi objętej Zamówieniem spowoduje utratę przez Klienta uprawnienia do odstąpienia od Zamówienia. Klient nie ma możliwości zawarcia Zamówienia na Usługę, której termin wykonania przypadałby przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Zamówienia, bez złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

Wynagrodzenie BATMAID określone w Zamówieniu ma charakter stały i nie podlega zmianie.

Klient zobowiązany jest zapewnić:

 1. dostęp do mieszkania/domu prywatnego, w odniesieniu do którego ma zostać wykonana Usługa w terminie wykonania tej Usługi,
 1. dostęp do mediów takich jak bieżąca woda oraz prąd,
 1. dostęp do środków czyszczących (to jest co najmniej preparaty do: czyszczenia podłóg i posadzek /uwzględniające rodzaj podłogi, który jest w mieszkaniu/domu prywatnym, w odniesieniu do którego jest wykonywana Usługa/, pielęgnacji mebli, czyszczenia sanitariatów, mycia i dezynfekcji powierzchni, mycia szyb, środki do prania oraz tabletki do zmywarki),
 1. dostęp do akcesoriów do sprzątania (to jest co najmniej odkurzacza, wiadra, mopa, żelazka, ścierek – wszystkie akcesoria muszą być sprawne oraz czyste/wyprane).

BATMAID rekomenduje, aby w czasie wykonywania Usługi środki pieniężne, czy też rzeczy przedstawiające znaczną wartość majątkową (np. biżuteria, zegarki) zostały zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

W przypadku określenia przez Klienta, że Usługa ma być wykonywana cyklicznie, BATMAID podejmie starania, aby w miarę możliwości Usługa została wykonana przez tę samą osobą, przy czym ze względu na konieczność uwzględnienia indywidualnej dostępności Wykonawców, BATMAID nie udziela w tym zakresie żadnej gwarancji. Podejmowanie przez BATMAID starań, aby Usługa została wykonana przez tę samą osobę nie dotyczy sytuacji, w których Klient zgłosił reklamację co do sposobu wykonania Usługi.

Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania Usługi zostanie w sposób wyczerpujący zapoznany z czynnościami wchodzącymi w skład Usługi oraz zgłoszonymi za pośrednictwem Platformy oczekiwaniami Klienta.

Wszelka komunikacja dotycząca Usługi, także po jej wykonaniu (np. zgłoszenie przez Klienta reklamacji co do sposobu wykonania Usługi) powinna być kierowana przez Klienta wyłącznie do BATMAID i powinna odbywać za pomocą Platformy.

W toku wykonywania Usługi Klient nie jest uprawniony, do wydawania poleceń Wykonawcy wykraczających poza zakres zamówionej usługi. 

Klient przyjmuje do wiadomości, że Wykonawca pozostaje zobowiązany do wykonania Usługi, jak również czynności wchodzących w jej zakres, wyłącznie w przedziałach czasowych określonych w Zamówieniu (np. w razie wyboru przez Klienta Extras’a obejmującego prasowanie, które zgodnie z Zamówieniem ma trwać 30 minut, Wykonawca będzie wykonywał tę czynność wyłącznie przez 30 minut, choćby w tym terminie nie było możliwe wyprasowanie wszystkich sztuk odzieży/innych tkanin przygotowanych przez Klienta w tym celu). Klient nie jest uprawniony, aby na mocy bezpośrednich uzgodnień z Wykonawcą zmieniać w jakikolwiek sposób zasady płatności za Usługę.

Wykonawca nie jest również uprawniony do przyjmowania od Klienta jakichkolwiek płatności z tytułu wykonania Usługi, zaś gdyby takie nawet wystąpiły, to nie wywołują one jakiegokolwiek wpływu na obowiązek zapłaty wynagrodzenia na rzecz BATMAID w wysokości określonej w Zamówieniu.

Klient nie jest również uprawniony zobowiązywać Wykonawcy do stosowania jakichkolwiek procedur obowiązujących w jego mieszkaniu/domu prywatnym.

Po zakończeniu wykonywania Usługi Klient może dokonać oceny sposobu jej wykonania poprzez system ocen na Platformie. Ocena sposobu wykonania Usługi przyznana przez Klienta będzie automatycznie przypisywana Wykonawcy, przy pomocy którego ta Usługa została wykonana, i uwzględniania – przy przydzielaniu Zamówień Wykonawcom – na zasadach określonych w punkcie 6.3 poniżej.

Klient nie jest uprawniony do oferowania, ani nawiązywania współpracy z Wykonawcą w zakresie Usług (lub usług do nich podobnych), na jakiejkolwiek podstawie prawnej, z pominięciem BATMAID. Naruszenie przez Klienta postanowień zawartych w zdaniu poprzednim uprawnia BATMAID do żądania od Klienta każdorazowo kary umownej w wysokości 1000 złotych.

W przypadku, w którym wykonanie Usługi jest niemożliwe z przyczyn dotyczących Klienta (takich jak na przykład nieumożliwienie Wykonawcy wejścia do mieszkania/domu prywatnego, w którym ma być wykonywana Usługa, niezapewnienie Wykonawcy dostępu do środków czyszczących lub akcesoriów do sprzątania na zasadach określonych w Regulaminie, podanie przez Klienta nieprawdziwych danych w Zamówieniu), Klient pozostaje zobowiązany do zapłaty ma rzecz BATMAID opłaty w wysokości stanowiącej równowartość wynagrodzenia przysługującego BATMAID gdyby Usługa została wykonana na zasadach określonych w Zamówieniu. Postanowienie objęte zdaniem poprzednim stosuje się wprost, w przypadku w którym:

(i) wykonanie Usługi byłoby niemożliwe w związku z dopuszczeniem się przez Klienta zachowań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, czy też Regulaminem,

(ii) wykonanie tylko niektórych czynności objętych Usługą byłoby niemożliwe z przyczyn dotyczących Klienta.

Pobór opłat nastąpi z kwoty, która została preautoryzowana na poczet wynagrodzenia przysługującego BATMAID.

6.1. Szczegółowe zasady wykonywania Usługi Standardowej

Usługa Standardowa jest wykonywana na zasadach określonych w Zamówieniu.

6.2. Szczegółowe zasady wykonywania Generalnego Sprzątania

Generalne Sprzątanie jest wykonywane na zasadach określonych w Zamówieniu.

Generalne Sprzątanie rozpoczyna się o godz. 8.00, w terminie określonym w Zamówieniu (z zastrzeżeniem akapitu 3 pkt. 6). Jeżeli Klient chce zmienić godzinę rozpoczęcia wykonywania Usługi, w stosunku do godziny wskazanej w zdaniu poprzednim, musi poinformować o tym BATMAID poprzez zaznaczenie – na etapie zawierania Zamówienia – pola „Żądam kontaktu w celu zmiany godziny”. Klient jest zobowiązany być obecnym przy rozpoczęciu wykonywania Usługi, aby pokazać Wykonawcy przy pomocy którego BATMAID będzie wykonywał Usługę na jego rzecz, rozkład pomieszczeń. W razie nieobecności Klienta przy rozpoczęciu wykonywania Usługi, BATMAID pozostaje uprawniony odstąpić od jej wykonania. W takim przypadku Klient pozostaje zobowiązany do zapłaty BATMAID opłaty stanowiącej równowartość wynagrodzenia przysługującego BATMAID za wykonanie Usługi. Pobór opłaty nastąpi z kwoty, która została preautoryzowana na poczet wynagrodzenia przysługującego BATMAID.

6.3. Zasady przydziału Zamówień Wykonawcom

Podmiotem wyłącznie uprawnionym do wskazywania Wykonawców, przy pomocy których BATMAID będzie wykonywał Usługę na rzecz Klienta jest BATMAID.

Usługi są wykonywane wyłącznie przy pomocy Wykonawców, z którymi BATMAID nawiązał współpracę. BATMAID dokonuje przydziału Zamówień Wykonawcom przy pomocy Platformy.

Przydział Zamówień następuje automatycznie z uwzględnieniem ocen Wykonawcy (Zamówienia są w pierwszej kolejności przydzielane Wykonawcom dysponującym wysokimi ocenami) oraz lokalizacji Wykonawców i Klientów. Przypisanie Zamówienia Wykonawcy nie jest równoznaczne z obowiązkiem Wykonawcy wykonania Usługi objętej Zamówieniem. Przypisanie Zamówienia Wykonawcy stanowi ofertę zawarcia umowy o wykonanie Usługi. Wraz z przypisaniem Zamówienia, na adres e-mail wskazany na Koncie Wykonawcy zostanie przesłana informacja o przypisaniu Zamówienia Wykonawcy jak również link aktywacyjny, który jest aktywny przez 24 godziny od chwili otrzymania wiadomości e-mail. Kliknięcie, w okresie wskazanym w zdaniu poprzednim, linku aktywacyjnego oznacza przyjęcie przez Wykonawcę oferty i jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy BATMAID a Wykonawcą mowy o wykonanie Usługi objętej Zamówieniem.

Z chwilą zawarcia umowy o wykonanie Usługi objętej Zamówieniem, Wykonawca pozostaje zobowiązany do jej wykonania na zasadach w niej określonych. Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi oferty wykonania Usługi w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania wiadomości e-mail, wówczas oferta wykonania Usługi jest składana – za pośrednictwem Platformy – innemu Wykonawcy przy czym BATMAID może przedłużyć okres, w ciągu którego Wykonawca jest uprawniony do przyjęcia oferty wykonania Usługi.

6.4. ODSTĄPIENIE OD ZAMÓWIENIA

6.4.1. Zasady odstąpienia od Zamówienia przez Klienta

W przypadku Klientów będących konsumentami, Klient – z zastrzeżeniem akapitu następnego – ma prawo do odstąpienia od każdego zawartego Zamówienia w terminie 14 dni od dnia jego zawarcia (tj. od dnia zawarcia Zamówienia), bez podawania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy, Klient może posłużyć się formularzem odstąpienia zawartym na końcu Regulaminu.

W przypadku, w którym Klient zgłosił żądanie wykonania Usługi objętej Zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od Zamówienia, a BATMAID w całości wykonało Usługę, Klient traci prawo do odstąpienia od Zamówienia. W przypadku, w którym Klient zgłosił żądanie wykonania Usługi objętej Zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od Zamówienia, a BATMAID wykonało Usługę częściowo, BATMAID uprawnione jest do otrzymania wynagrodzenia za zrealizowaną już część Usługi. Niezależnie od powyższego, BATMAID przyznaje Klientom prawo do rezygnacji z Zamówień na poniższych zasadach.

W przypadku rezygnacji z Zamówienia obejmującego jednokrotne wykonanie Usługi, rezygnacja wymaga zalogowania się przez Klienta na swoje Konto oraz kliknięcia zakładki „Moje sprzątanie”. Następnie w sekcji „Nadchodzące” Klient klika na zakładkę „Więcej”, a następnie klika na „Pomiń sprzątanie”. Wykonawca zostanie natychmiast powiadomiony o zmianie.

W przypadku rezygnacji z Zamówienia obejmującego cykliczne wykonanie Usługi, Klient powinien skontaktować się z BATMAID pod adresem mailowym: klient@batmaid.pl. W przypadku rezygnacji z Zamówień obejmujących cykliczne wykonanie Usługi, oświadczenie o rezygnacji wywołuje skutek wyłącznie w odniesieniu do Usług, które nie zostały wykonane do chwili złożenia oświadczenia o rezygnacji.

W przypadku, w którym Klient zawarł Zamówienie obejmujące cykliczne wykonanie Usługi i chciałby zrezygnować z wykonywania Usługi w niektórych terminach (np. w związku ze swoim urlopem), Klient może skorzystać z funkcjonalności Konta polegającej na wpisaniu do udostępnianego w ramach Konta kalendarza terminów, w których Usługa ma nie być wykonywana. Zamieszczenie takiej informacji w kalendarzu jest równoznaczne z rezygnacją Klienta z wykonania Usługi w tym terminie i wywołuje skutki opisane w Regulaminie.

Jeżeli rezygnacja z Usługi nastąpi w czasie dłuższym niż na 48 godzin przed najbliższym ustalonym terminem wykonania Usług, wówczas Klient nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz BATMAID żadnych opłat. W przypadku, w którym rezygnacja z Usługi nastąpiłaby w czasie krótszym niż na 48 godzin przed najbliższym ustalonym terminem wykonania Usług, wówczas Klient pozostaje zobowiązany do zapłaty BATMAID opłaty stanowiącej równowartość wynagrodzenia przysługującego BATMAID za godzinę wykonywania Usługi (wynagrodzenie przysługujące BATMAID za godzinę wykonywania Usługi stanowi iloraz wynagrodzenia przysługującego BATMAID zgodnie z informacjami udostępnionymi na Platformie oraz liczby godzin, w ciągu których Usługi te powinny być wykonane). Jeżeli jednak rezygnacja z Usługi nastąpiłaby na mniej niż 24h przed sprzątaniem, wówczas Klient pozostaje zobowiązany do zapłaty BATMAID opłaty stanowiącej równowartość wynagrodzenia przysługującego BATMAID za wykonanie Usługi.

Pobór opłat nastąpi z kwoty, która została preautoryzowana na poczet wynagrodzenia przysługującego BATMAID.

W przypadku, w którym Klient chciałby zmienić Zamówienie (np. co do Extras’ów objętych Usługą) wówczas Klient powinien najpóźniej z 24-godzinnym wyprzedzeniem skontaktować się z BATMAID pod adresem mailowym: klient@batmaid.pl. Wówczas Klient oraz BATMAID określą zakres żądanych zmian w Zamówieniu oraz ich wpływ na wysokość wynagrodzenia przysługującego BATMAID.

W przypadku rezygnacji przez Klienta z Usługi, informacja w tym zakresie będzie

– za pośrednictwem Platformy

– przekazywana automatycznie i niezwłocznie Wykonawcy i będzie widoczna na jego Koncie. Ze względu na okoliczność, że informacja o rezygnacji przez Klienta z Usługi nie będzie Wykonawcy przekazywana w inny sposób, aniżeli za pośrednictwem Platformy, BATMAID rekomenduje Wykonawcy monitorowanie (co najmniej dwa razy dziennie) stanu jego Konta.

Okoliczność, czy i ewentualnie w jakiej wysokości Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za gotowość wykonania Usługi, od której Klient odstąpił/z której Klient zrezygnował reguluje umowa o współpracy zawarta pomiędzy BATMAID a Wykonawcą.

6.4.2. Zasady odstąpienia od Zamówienia przez BATMAID

BATMAID może odstąpić od Zamówienia w każdym czasie (przy czym w przypadku Zamówień obejmujących jednokrotne wykonanie Usługi do momentu rozpoczęcia wykonywania Usługi), w szczególności w sytuacji:

a) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Usługi,

b) niemożności wskazania Wykonawcy przy pomocy którego Usługi na rzecz Klienta zostałyby wykonane,

c) uzasadnionej wątpliwości BATMAID co do poprawności danych wskazanych w Zamówieniu, czy też autentyczności Zamówienia,

d) w zakresie Zamówień obejmujących cykliczne wykonywanie Usługi w przypadkach, w których w toku wykonywania Zamówienia wystąpiły okoliczności uniemożliwiające wykonanie Usług na zasadach określonych w Regulaminie (np. nieobecność Klienta, brak środków czyszczących etc.), ewentualnie w toku wykonywania Usług dochodziło do naruszeń Regulaminu (np. Klient wydawał polecenia Wykonawcy). W przypadku Zamówień obejmujących Usługę wykonywaną cyklicznie, oświadczenie BATMAID o odstąpieniu, wywołuje skutki wyłącznie w zakresie Usług, które nie zostały wykonane do chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Dodatkowo, w przypadku Zamówień obejmujących Usługę wykonywaną cyklicznie, BATMAID może odstąpić od wykonywania Usługi w jednym terminie/w niektórych terminach. Oświadczenie o odstąpieniu będzie składane Klientowi za pośrednictwem Platformy na jego Konto.

e) w przypadku płatności przelewem i rezygnacji Batmaid zwraca wpłaconą kwotę na konto użytkownika na Platformie Batmaid.

W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu przez BATMAID, BATMAID nie jest uprawnione do wynagrodzenia za Usługi, które nie zostały wykonane, zaś środki – zablokowane w ramach preautoryzacji – zostaną zwolnione.

6.5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ BATMAID ORAZ ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI CO DO SPOSOBU WYKONANIA USŁUGI

BATMAID posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Dodatkowo, w przypadku, w którym w wyniku świadczenia Usług Klientowi zostałaby wyrządzona szkoda przekraczająca kwotę 4.000,00 złotych, naprawienie tej szkody może nastąpić przez ubezpieczyciela, z którym Batgroup SA zawarło umowę ubezpieczenia.

W przypadku zastrzeżeń Klienta co do sposobu wykonania Usługi, Klient w ciągu 48 godzin od chwili zakończenia wykonywania Usługi zobowiązany jest skontaktować się z BATMAID pod adresem mailowym klienci@batmaid.pl i wskazać co najmniej w związku z jakimi okolicznościami składa zastrzeżenia co do sposobu wykonania Usługi, jak również przedstawić dokumentację zdjęciową lub film potwierdzające te zastrzeżenia. W przypadku, w którym w wyniku nienależytego wykonania Usług Klient doznałby jakiejś szkody, pozostaje on zobowiązany określić jej wysokość według cen rynkowych, jak również wskazać okoliczności, których zaistnienie skutkowało wystąpieniem szkody.

Niezgłoszenie przez Klienta reklamacji w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego punktu jest równoznaczne z uznaniem, że Usługa została wykonana w sposób należyty. Postanowienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim stosuje się również wprost, w przypadku, w którym reklamacja nie zawiera którejkolwiek z informacji/nie obejmuje któregokolwiek z elementów wskazanych powyżej.

BATMAID rozpozna reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia, przy czym BATMAID zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie Usługi, czy też szkody powstałe w związku z wykonywaniem Usługi wynikające z nieprzestrzegania postanowień Regulaminu, w szczególności:

 1. niezapewnienia środków czyszczących lub zapewnienia środków czyszczących nieodpowiedniej jakości,
 1. niezapewnienia akcesoriów do sprzątania, bądź jeżeli udostępnione przez Klienta akcesoria do sprzątania są nieodpowiedniej jakości.
 1. Zobowiązania BATMAID

BATMAID zobowiązuje się do wykonywania Usług oraz udostępniania Użytkownikom Platformy.

W tym zakresie udostępnienia Użytkownikom Platformy BATMAID zobowiązuje się do zapewnienia przedmiotowego dostępu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem przypadków siły wyższej lub nieprzewidywalnego i niemożliwego do przezwyciężenia zachowania osoby trzeciej, a także z zastrzeżeniem wszelkich awarii oraz czynności konserwacyjnych i aktualizacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Platformy.

W ramach udostępnienia Platformy BATMAID świadczy na rzecz Użytkowników usługę wsparcia, w ramach której odpowiada na pytania i udziela pomocy w razie trudności. W celu skorzystania z przedmiotowej usługi należy wysłać zapytanie na adres e-mail: klienci@batmaid.pl.

W przypadku zakłócenia funkcjonalności Platformy BATMIAD zobowiązuje się podejmować działania w celu możliwie szybkiego usunięcia tych zakłóceń.

 1. Ograniczona odpowiedzialność

BATMAID w związku z udostępnieniem Platformy Użytkownikom

Użytkownicy przyjmują do wiadomości i akceptują, że uzyskując dostęp, korzystając, poznając i przeglądając Platformę czynią to na swoją odpowiedzialność.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie dokumenty pobrane lub uzyskane w inny sposób podczas korzystania z Platformy.

BATMAID nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe utrudnienia lub niemożność dostępu do Platformy, lub którejkolwiek jej funkcjonalności.

BATMAID zastrzega sobie prawo do przerwania lub zawieszenia działania całości lub części funkcjonalności Platformy, w przypadku, w którym działania Użytkownika (Użytkowników) podejmowane za pośrednictwem Platformy będą naruszały powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub Regulamin.

BATMAID przestrzega, że może zdarzyć się sytuacja, w której materiały/informacje umieszczone przez Użytkownika w Platformie lub też udostępnione Użytkownikowi za pośrednictwem Platformy zostaną utracone, skasowane, czy usunięte z Platformy. Z tego względu BATMAID rekomenduje utrwalanie lub archiwizowanie przez Użytkowników tych materiałów/informacji we własnym zakresie.

BATMAID informuje, że może zostać zobowiązany do przekazywania pozostających w jego posiadaniu danych Użytkowników, jak również adresów IP osób odwiedzających Platformę, uprawnionym do tego organom lub instytucjom, w związku z prowadzonymi przez nie czynnościami/postępowaniami.

 1. Zobowiązania Użytkowników

Użytkownik zobowiązuje się do:

 • przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, jak również niepodejmowania działania, w wyniku których prawa osób trzecich mogłyby zostać naruszone,
 • nieumożliwiania osobom trzecim korzystania z własnego Konta,
 • niepublikowania treści, które są obraźliwe, oszczercze, zniesławiające, sprzeczne z dobrymi obyczajami, naruszające porządek publiczny lub prawa osób trzecich, lub mogą zaszkodzić prawom, reputacji lub wizerunkowi BATMAID lub innego Użytkownika,
 • niekorzystania z Platformy przy użyciu nieprawdziwych danych lub w sposób naruszający interesy BATMAID lub innego Użytkownika,

-korzystania z Platformy na zasadach określonych w Regulaminie,

 • dostarczania BATMAID wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania Usług,
 • informowania BATMAID o wszelkiego rodzaju nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Platformy. Użytkownik rozumie i zgadza się, że niedopuszczalne są następujące działania:
 • wszelkie zachowania, które przerywają, zawieszają, spowalniają lub uniemożliwiają ciągłość działania Platformy,
 • jakiekolwiek działania, których celem jest naruszenie integralności Platformy,
 • przekierowywanie zasobów systemowych Konta i Platformy,
 • wszelkie działania stanowiące nieproporcjonalnie duże obciążenie dla infrastruktury cyfrowej BATMAID, - naruszanie zabezpieczeń i środków uwierzytelniania,
 • jakiekolwiek działania, które mogą naruszać prawa osób trzecich, w szczególności BATMAID lub innych Użytkowników,
 • polegające na naruszaniu Regulaminu,
 • polegające na kopiowaniu i/lub przywłaszczaniu infrastruktury cyfrowej BATMAID, bądź też wszelkie działania polegające na wykorzystywaniu Platformy do innych celów aniżeli związanych z wykonywaniem Usług.
 1. Odpowiedzialność Użytkowników

Z tytułu korzystania z Platformy, jak również zawierania Zamówień, czy wykonywania Usług objętych Zamówieniami Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym i innych przepisach powszechnie obowiązujących.

Użytkownicy ponoszą w szczególności odpowiedzialność za szkody związane lub wynikające z podania

– podczas procesu rejestracji na Platformie

– niedokładnych, niepełnych i/lub wprowadzających w błąd informacji, bądź też

– w przypadku zmiany danych podawanych pierwotnie podczas procesu rejestracji

– braku ich aktualizacji.

Użytkownicy ponoszą również odpowiedzialność za treści umieszczane przez nich na swoim Koncie, bądź które udostępniają za pośrednictwem Platformy.

 1. Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie w dniu 1.08.2021.

Klient będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego przyjmuje do wiadomości, że posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z umową, w tym przy pomocy Miejskiego Rzecznika Konsumentów działającego na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. 2017 poz. 229). Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” (https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php).

Wszelkie stosunki zobowiązaniowe powstałe pomiędzy BATMAID a Użytkownikami w związku z korzystaniem z Platformy podlegają prawu polskiemu.

Załącznik

– formularz odstąpienia od Zamówienia: (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Zamówienia)

 • Adresat (w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail)
 • Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy() umowy dostawy następujących rzeczy() umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy()/o świadczenie następującej usługi()
 • Data zawarcia Zamówienia
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data (*) Niepotrzebne skreślić.