Polityka Prywatności

ROZDZIAŁ I.  Informacje Ogólne – Administrator Danych i sposób kontaktu:

Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, które udostępniasz nam za pośrednictwem platformy dostępnej z poziomu strony internetowej Batmaid.pl lub Aplikacji Batmaid (dalej jako: „Platforma”). Ilekroć w niniejszej Polityce zawarte są zwroty pisane wielką literą, mają one znaczenie nadane im w Regulaminie.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka BATMAID PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Senatorska 2, 00-075 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000908272, posiadająca numer NIP 5252867770, o kapitale zakładowym 5.000 złotych. Ilekroć w Polityce Prywatności używamy sformułowania „My” lub „Batmaid”, sformułowanie to odnosi się do wyżej wskazanego Administratora.

Platforma może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub aplikacji mobilnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych innych stronach internetowych lub w aplikacjach zasady ochrony danych osobowych i stosowane przez ich administratorów techniczne środki ochrony danych. Sugerujemy by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

Korzystając z naszych usług, Użytkownicy rozumieją i zgadzają się, że Batmaid zbiera i wykorzystuje dane osobowe Użytkowników zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Użytkownik może być odwiedzającym naszą Platformę Klientem jednej lub więcej naszych usług i/lub Agentem i/lub osobą zainteresowaną podjęciem współpracy z Administratorem jako osoba świadcząca Usługi.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się w następujący sposób:

  • listownie na adres: ul. Senatorska 2, 00-075 Warszawa,
  • mailowo na adres: klienci@batmaid.pl.

Będziemy dokładać starań, aby odpowiadać możliwie szybko. W każdym jednak przypadku udzielimy odpowiedzi nie później niż w ciągu miesiąca, lub w krótszym terminie gdy wynika to z przepisów prawa.

Administrator regularnie sprawdza swoją Politykę Prywatności i umieszcza wszelkie aktualizacje na tej stronie internetowej. Niniejsza Polityka Prywatności została ostatnio zaktualizowana w dniu 01.01.2021.

ROZDZIAŁ II. Kategorie przetwarzanych danych oraz cel i podstawa prawna przetwarzania danych:

Z Platformy mogą korzystać zarówno Użytkownicy nieposiadający Konta na Platformie, jak i osoby posiadające Konta (tzw. Zarejestrowany Użytkownik). Dla uzyskania szczegółowych informacji przeczytaj Regulamin.

W przypadku użytkowników nieposiadających Konta i nie dokonujących zamówienia Usług za pośrednictwem Platformy przetwarzamy wyłącznie dane związane z aktywnością takiego użytkownika na Platformie, takie jak: dane dotyczące urządzenia oraz systemu operacyjnego, dane dotyczące lokalizacji, dane dotyczące zachowania na stronie, dane dotyczące unikalnego ID, dane dotyczące sesji, w tym informacje o przeglądanych treściach.

W przypadku Zarejestrowanych Użytkowników oraz Użytkowników niezarejestrowanych, którzy dokonują zamówienia Usługi, przetwarzamy dane osobowe podane podczas rejestracji Konta lub zamawiania Usługi, którymi zasadniczo są imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu. W przypadku Zrejestrowanych Użytkowników przetwarzamy także wszystkie dane, które przetwarzamy w przypadku użytkowników nieposiadających Konta. Ponadto przetwarzamy dane dotyczące płatności w przypadku Użytkowników Zarejestrowanych dokonujących rezerwacji usługi za pośrednictwem pośrednika płatności.

W przypadku osób zainteresowanych podjęciem współpracy z Administratorem w zakresie świadczenia Usług, Administrator przetwarza daną osobową w postaci adresu email, służącą nawiązaniu kontaktu z taką osobą. Dalsze dane osobowe mogą być zbierane na dalszym etapie.

Oprócz przypadków wskazanych powyżej, Administrator może także uzyskiwać dane osobowe Użytkowników w następujący sposób i w następujących okolicznościach:

gdy Użytkownik zgłasza reklamację usługi do naszego działu obsługi klienta;

gdy Użytkownik bierze udział w promocjach lub badaniach rynkowych;

gdy Użytkownik korzysta lub komunikuje się z Batmaid lub agentem za pośrednictwem Serwisu;

gdy Użytkownik dobrowolnie udostępnia informacje online w sposób uprawniający Batmaid do korzystania z nich;

przez telefon, nagrane rozmowy telefoniczne, komunikację mailową, wywiady z zespołem Batmaid;

poprzez strony internetowe osób trzecich, o ile Użytkownik wyraził już zgodę na udostępnienie danych, które podał na tych stronach.

Administrator uprawniony jest do określenia statusu niektórych danych jako obligatoryjnych do podania. Obligatoryjny charakter podania tych danych wynika z celu, któremu służy Platforma, to jest umożliwienia świadczenia Usług.

Poniżej wskazujemy cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych:

Cel przetwarzania danych osobowych - Podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora

Świadczenie na rzecz Użytkowników usługi dostępu do Platformy i Konta Użytkownika (usługa świadczona drogą elektroniczną) oraz umożliwienie Użytkownikowi zarządzania Kontem i zarezerwowanymi usługami - Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Świadczenie na rzecz Użytkowników Usług w zakresie wynikającym z Regulaminu lub zamówionych odrębnie - Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Zapewnienie integralności i bezpieczeństwa działania Platformy - Uzasadniony interes prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na konieczności zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Platformy i urządzeń mobilnych użytkowników

Analiza i statystyka sposobu korzystania z poszczególnych Usług i funkcjonalności Platformy, jak również badanie satysfakcji użytkowników - Uzasadniony interes prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu danych do ulepszania i poprawiania przez Administratora funkcjonalności Platformy lub stosowanego modelu biznesowego

Marketing usług i towarów znajdujących się w ofercie Administratora lub spółek z grupy kapitałowej Administratora - Uzasadniony interes prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu danych do marketingu bezpośredniego towarów i usług oferowanych przez Administratora lub spółki należące do grupy kapitałowej Administratora

Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń - Uzasadniony interes prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustalaniu, dochodzeniu i obronie roszczeń

Komunikacja z Użytkownikami – w tym rozpatrywanie reklamacji, skarg i wniosków - Uzasadniony interes prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na budowaniu pozytywnych relacji z użytkownikami i zapewnieniu komunikacji z nimi oraz niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Wewnętrzne cele administracyjne wewnątrz grupy kapitałowej do której należy Administrator - Uzasadniony interes prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na administrowaniu danymi osobowymi w ramach grupy kapitałowej

ROZDZIAŁ III. Odbiorcy lub kategoria odbiorców Twoich danych osobowych

Odbiorcą danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawniane są Twoje dane osobowe. Poniżej wskazujemy przewidywane kategorie odbiorców Twoich danych osób:

-  spółki na tworzące grupę kapitałową do której należy Administrator: Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do spółek tworzących grupę kapitałową, do której należy Administrator, przy czym dane te przekazywane będą na wewnętrzne cele administracyjne,

-  osoby realizujące Usługi na zlecenie Administratora: Twoje dane osobowe będą powierzane do przetwarzania osobom, z którymi współpracujemy przy świadczeniu zarezerwowanych przez Ciebie usług i powierzenie to jest niezbędne dla prawidłowego realizowania usług,

-  firmy świadczące na naszą rzecz usługi (np. informatyczne, księgowe, prawne, marketingowe): Dla prawidłowego funkcjonowania Platformy korzystamy z usług zewnętrznych dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie w takim zakresie jaki jest niezbędny ze względu na charakter świadczonych przez nich usług i wyłącznie na nasze polecenie. Dostawcy ci świadczą na naszą rzecz następujące rodzaje usług: usługi hostingowe, usługi analityczne i statystyczne, usługi informatyczne, usługi prawne, usługi księgowe, usługi marketingowe, itp.

 Państwa dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych, których elementem są serwery zlokalizowane na terytorium Konfederacji Szwajcarskiej. Z tego względu Państwa dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego jakim jest Konfederacja Szwajcarska. Informujemy, że na mocy Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. wydanej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii (notyfikowana jako dokument nr C(2000) 2304), stwierdzone zostało, że Szwajcaria zapewnia właściwy poziom ochrony danych osobowych przekazywanych ze Wspólnoty (z Unii Europejskiej). Odbiorcą Państwa danych osobowych na terytorium Konfederacji Szwajcarskiej będą spółki z grupy kapitałowej do której należy Administrator oraz podmioty świadczące usługi hostingowe i informatyczne na rzecz Administratora.

 Państwa dane osobowe mogą być także przekazywane do innych Państw, w których działalność operacyjną prowadzi Administrator bądź spółki należące do grupy kapitałowej do której należy Administrator, i które to państwa znajdują się w Unii Europejskiej bądź należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

ROZDZIAŁ IV. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy prawnej do ich przetwarzania:

-  w przypadku przetwarzania danych w związku z korzystaniem i zarządzeniem Kontem na Platformie – do czasu istnienia Konta,

-  w przypadku przeglądania Platformy bez zalogowania się na Platformę – do czasu zakończenia sesji, z zastrzeżeniem, że jeśli w urządzeniu mobilnym użytkownika zostaną zapisane pliki cookies zawierające dane osobowe, dane te będą przetwarzane do czasu odpowiadającego cyklowi życia tych plików (więcej o plikach cookies przeczytasz w Polityce Plików Cookies),

-  w przypadku przetwarzania danych w celu wykonywania umowy o świadczenie usług do czasu zakończenia realizowania Usług,

-  w przypadku przetwarzania danych dla realizacji naszych uzasadnionych interesów – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu (lub do czasu zgłoszenia i pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu), z zastrzeżeniem, że w przypadku przetwarzania danych osobowych dla ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, dane będziemy przetwarzać do czasu przedawnienia tych roszczeń,

-  w przypadku przetwarzania danych na  podstawie Twojej zgody – do momentu złożenia przez Ciebie oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu, którego dotyczyła zgoda. Pomimo wycofania zgody, będziemy mogli jednak wciąż przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy (i tylko w takim zakresie) uprawniać nas do tego będzie prawo powszechnie obowiązujące (np. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

 Może zdarzyć się, że w przypadku odpadnięcia jednej z podstaw przetwarzania Twoich danych osobowych, będą one przetwarzane na innej podstawie.

ROZDZIAŁ V. Prawa dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda również prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W każdym przypadku, zarówno jeżeli chodzi o dane przetwarzane na mocy RODO, jak i Twojej zgody, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy RODO. Zachęcamy jednak do uprzedniego skontaktowania się z Administratorem celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

W szczególności informujemy, że masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingu usług i towarów znajdujących się w ofercie Administratora lub spółek z grupy kapitałowej Administratora. W razie wniesienia takiego sprzeciwu nie będziemy dłużej przetwarzać Twoich danych osobowych w tym celu.

 Z praw tych można skorzystać poprzez zwykłe żądanie wysłane pocztą elektroniczną na adres klienci@batmaid.pl lub pocztą tradycyjną na adres Batmaid PL Sp. z o.o., Senatorska 2, 00-075, Warszawa, podając swoje dane kontaktowe (nazwisko, imię, adres).

POLITYKA PLIKÓW COOKIES 

Cookies to niewielkie pliki pobierane na urządzenie Użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Pliki te przesyłają następnie dane do strony internetowej, z której pochodzą, przy każdej kolejnej wizycie lub do innej strony internetowej, która rozpoznaje te pliki. Cookies umożliwiają stronie internetowej rozpoznanie urządzenia Użytkownika. Więcej informacji na temat plików cookies Użytkownik może znaleźć pod adresem: https://www.google.com/policies/technologies/cookies. Informacje zbierane przez pliki cookies firmy Batmaid są przetwarzane na serwerach zlokalizowanych w Szwajcarii i w Europie. Użytkownicy z Unii Europejskiej (UE) mają prawo odmówić zgody na umieszczanie plików cookies na urządzeniu, z którego korzystali w celu uzyskania dostępu do Strony. W razie jakichkolwiek pytań związanych z tą kwestią Użytkownik powinien skontaktować się z Batmaid: klienci@batmaid.pl.

1.9 KTO JEST EMITENTEM PLIKÓW COOKIES

Pliki cookies umieszczane na Stronie są wydawane przez dwa rodzaje podmiotów:

Batmaid PL Sp. z o.o.

Nasi partnerzy

Pliki cookies Batmaid PL Sp z o.o.

Są to pliki cookies zamieszczane przez Batmaid PL Sp. z o.o. na Państwa urządzeniu końcowym w celu zapewnienia Państwu wygody podczas przeglądania Strony, optymalizacji i personalizacji naszych usług pod kątem Państwa potrzeb.

Pliki cookie umieszczane przez naszych partnerów

Są one częściej określane jako pliki cookie stron trzecich. Są to pliki cookie umieszczone przez firmy zewnętrzne (na przykład agencje reklamowe lub partnerów) w celu identyfikacji ośrodków zainteresowania użytkownika poprzez produkty konsultowane lub zakupione na naszej stronie internetowej oraz w celu personalizacji oferty reklamowej wysyłanej do użytkownika na naszej stronie internetowej lub poza nią.

 Przykładowo, podczas przeglądania naszej strony internetowej, Google może zainstalować pliki cookie z naszej strony internetowej w celu identyfikacji przeglądarki i urządzenia użytkownika dla celów marketingowych lub analizy zachowań.

 Mogą one zostać zdeponowane podczas przeglądania naszej witryny lub po kliknięciu na obszary reklamowe w naszej witrynie.

 Zapewniamy, że wszyscy nasi partnerzy przetwarzają Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami oraz zobowiązują się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu jak najlepszej ochrony poufności, integralności i dostępności Państwa danych.

1.10 RODZAJE STOSOWANYCH PLIKÓW COOKIE

Istnieją różne rodzaje plików cookies, jednakże strona batmaid.pl wykorzystuje:

Funkcjonalność: Firma używa tych plików cookie do rozpoznania Użytkownika na naszej Stronie oraz do zapamiętania wcześniej wybranych preferencji Użytkownika. Mogą one obejmować preferencje językowe i lokalizację geograficzną Użytkownika. Stosowana jest kombinacja plików cookie pierwszej i trzeciej strony. Pliki cookie umożliwiają płynną nawigację między stronami i poprawiają ogólne wrażenia użytkownika. Na przykład, pliki cookie zapamiętują, że Użytkownik jest zalogowany i pozwalają uniknąć ponownego wprowadzania danych kontaktowych.

Analityczne: Pliki cookie będą również wykorzystywane do celów analitycznych, ale pozostaną anonimowe. Batmaid może przytoczyć przykład wykorzystania plików cookie do pomiaru oglądalności i statystyk związanych z kampaniami telewizyjnymi. Plik cookie Realytics zobowiązuje się do poszanowania gromadzonych danych i nie gromadzi żadnych danych osobowych ani wrażliwych. Można go dezaktywować na stronie dezaktywacji Realytics pod następującym adresem: https://www.realytics.io/optout/.

SessionCam: Batmaid wykorzystuje SessionCam do analizowania sposobu, w jaki użytkownicy wchodzą w interakcje z Witrynami i znajdującymi się w nich treściami. Ruchy myszki, kliknięcia myszką, przewijanie strony oraz tekst wprowadzany do pól wyszukiwania i formularzy internetowych mogą być rejestrowane do celów raportowania statystycznego oraz w celu poprawy użyteczności witryny. Zebrane dane służą wyłącznie do użytku wewnętrznego i nie zawierają żadnych poufnych informacji osobowych.

Trustpilot: Batmaid może skontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby zaprosić go do zrecenzowania wszelkich otrzymanych usług i/lub produktów w celu zebrania opinii i ulepszenia usług. Batmaid korzysta z usług firmy zewnętrznej, Trustpilot A/S ("Trustpilot"), w celu zbierania opinii Użytkownika, co oznacza, że Batmaid udostępni Trustpilot imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail oraz numer referencyjny w tym celu. Jeśli Użytkownik chce dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób Trustpilot przetwarza dane Użytkownika, może zapoznać się z ich polityką prywatności tutaj https://de.legal.trustpilot.com/for-reviewers/end-user-privacy-terms. Batmaid może również wykorzystywać takie komentarze w innych materiałach promocyjnych i mediach w celach reklamowych i promocyjnych.

Wtyczki społecznościowe: Witryna korzysta z wtyczek społecznościowych, np. z Facebooka, Twittera lub Google+. Wtyczki te są oznaczone logo dostawcy i mogą to być np. przycisk "Lubię to", przycisk Google+ lub przycisk Twittera. Kiedy Użytkownik wywołuje stronę internetową, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka Użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z komputerami dostawcy. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez stronę internetową providera bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika, która integruje ją ze stroną internetową. Poprzez integrację wtyczek oferent otrzymuje informację, że użytkownik wywołał naszą stronę internetową. Jeżeli Użytkownik jest jednocześnie zalogowany u oferenta, może on przyporządkować wizytę do profilu. Jeżeli użytkownik wejdzie w interakcję z wtyczkami, np. aktywując przycisk "Lubię to" lub dodając komentarz, odpowiednie informacje są przekazywane przez przeglądarkę użytkownika bezpośrednio do providera i tam zapisywane. Jeżeli Użytkownik nie chce, aby Usługodawca zbierał o nim dane za pośrednictwem Strony Internetowej, musi wylogować się ze Strony Internetowej Usługodawcy przed odwiedzeniem Strony Internetowej batmaid.pl. Nawet jeśli Użytkownik jest wylogowany, Dostawcy zbierają zanonimizowane dane za pośrednictwem wtyczek społecznościowych i ustawiają pliki cookie dla Użytkownika. Jeśli Użytkownik następnie zaloguje się u Dostawcy, dane te mogą zostać przypisane do profilu Użytkownika. Jeżeli identyfikator zostanie podany za pośrednictwem usługi logowania społecznościowego, np. Facebook Connect, dane są wymieniane między dostawcą a stroną internetową. W przypadku Facebook Connect mogą to być np. dane z publicznego profilu Użytkownika na Facebooku. Korzystając z takich usług logowania, Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie danych.

Użytkownik powinien zapoznać się z informacjami o ochronie danych osobowych dostawcy w celu uzyskania informacji o celu i zakresie gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania danych przez dostawcę, jak również o przysługujących mu prawach i możliwościach ustawień w celu ochrony prywatności. Facebook Ireland Ltd. lub Facebook Inc: https://www.facebook.com/about/privacy/ Google Inc: http://www.google.com/intl/de/privacy/plusone/ Twitter Inc: http://twitter.com/privacy

Jeżeli Użytkownik nie chce, aby dostawca zbierał dane o nim za pośrednictwem tych plików cookie, może wybrać w ustawieniach przeglądarki funkcję "blokowania plików cookie od innych dostawców". Wówczas, w przypadku osadzonych treści od innych dostawców, przeglądarka nie wysyła żadnych plików cookie na serwer. Możliwe jest, że przy takim ustawieniu inne funkcje Strony nie będą działać.

1.11 ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIE

Użytkownik może ustawić, że nie będzie akceptował plików cookie. Jednakże, w kilku przypadkach, niektóre funkcje Witryny mogą nie działać.